ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถบันทึกแบบคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 3/2560

ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ขอให้ผู้กู้ยืมทุกชั้นปี ที่มีรายวิชาเรียนตามหลักสูตร ภาคเรียนที่ 3/2560 สามารถบันทึกแบบคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 พ.ค. 2561 และติดตามประกาศทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา หรือทางเฟสบุ๊ค เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปใน ภาคเรียนที่ 3/2560

หมายเหตุ ผู้กู้ยืมต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ถ้าระบบปิดไม่สามารถกู้ได้ในภาคเรียนที่ 3/2560

เอกสารประกอบCATEGORIES