ประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุน “มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ”

          กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายทุนการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความประสงค์ขอรับทุน “มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
               1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 ในสาขาวิชาที่กำหนด
               2. มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 ขึ้นไป
               3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
               4 ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน
               5. อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
               6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นได้
 
          นักศึกษาท่านใดที่มีความสนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดและใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ ฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ : 02-160-1354 นางสาวทัศนีย์ พลกล้า (พี่ปุ๋ย)
 
*** ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน***
 
คลิก>>>ดาวน์โหลดระเบียบทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปี 2560
คลิก>>>ดาวน์โหลดใบรับสมัครทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2560

เอกสารประกอบCATEGORIES