ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบหน่วยชั่วโมงกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ให้นักศึกษา ทำการตรวจสอบหน่วยชั่วโมงกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมที่รับติดต่อ ดังนี้
กิจกรรมที่รับติดต่อ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 คือ
1. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 การบรรยายธรรม เรื่อง “ศีล ๕
2. โครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 11 มีนาคม 2561
3. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาจิตโดยการเจริญสมาธิ”
4. กิจกรรมงานวันคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์
5. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 การบรรยายธรรม เรื่อง “ศีล ๕”
6. กิจกรรมแก้วรวมช่อ ประจำปีการศึกษา 2560
7. กิจกรรมกีฬาสุนันทาสามัคคี ครั้งที่ 29
8. นักศึกษาช่วยงานซ่อมกิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม 2561
9. โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6 การบรรยายธรรม เรื่อง “ศีล ๕”

ติดต่อได้ที่ ห้องงานกิจกรรมฯ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา
ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

เอกสารประกอบCATEGORIES