ประสัมพันธ์ น้องๆ นักศึกษาผู้กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

มีข่าวมาประสัมพันธ์ น้องๆ นักศึกษาผู้กู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินการรับส่งรหัส One Time Password (OTP) 
จากรับส่ง OTP ผ่าน E-mail ก็จะเพิ่มช่องทางเป็นส่งผ่านเข้า เบอร์โทรศัพท์ เป็นข้อความ โดยการลงทะเบียนข้อมูลอีเมลล์ และเบอร์โทรศัพท์มือถือของนักเรียน นักศึกษา ให้น้องๆ ลองเข้าไปทำตาม
กระบวนการขั้นตอนตามภาพ นะคะ เพื่อความสะดวกมากขึ้นให้กับน้องๆ ค่ะ

เอกสารประกอบCATEGORIES