Get Adobe Flash player

เข้า-ออกระบบ

สังคมออนไลน์

Facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจ

คุณมีความพึงพอใจในด้านบริการข้อมูลข่าวสาร (SMS,เว็บไซต์)

สถิติผู้ชมเว็บไซต์ (ราย)

วันนี้358
เมื่อวานนี้468
สัปดาห์นี้358
เดือนนี้30056
รวมทั้งสิ้น820967
  • โครงการส่งเสริมจิรยธรรมและคุณธรรม
  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กองพัฒนานั
โครงการส่งเสริมจิรยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา

โครงการส่งเสริมจิรยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา

ด้วย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้จัดโครงการส่งเสริมจิรยธรรมและคุณธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ก่อนที่จะเป็นบัณฑิตออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยโครงการดังกล่าวจัดทั้งหมด 3 ครั้งด้วยกัน ในครั้งแรกนี้ หัวในการบรรยาย "การพัฒนาจิตตามแนวทางหลวงพ่อวิริยังค์ สิร...
Previous
Next

คณะ/วิทยาลัย

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยภาพยนต์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนัก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักศิลปะและวัฒธรรม

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานวิทยาเขต

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สำนักทรัพย์สินและรายได้

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัฒกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

กอง

กองบริหารงานบุคคล

กองนโยบายและแผน

กองกลาง - งานประชาสัมพันธ์

กองกลาง - วิเทศสัมพันธ์

กองบริการการศึกษา

ศูนย์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์วิทยบริการ

ศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิคส์

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการองค์กร

ศูนย์ถ่ายภาพสุนันทาโฟโต้

ศูนย์ภาษา

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน

หน่วยงานอืนๆ

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยบ่มเพราะวิสาหกิจ

โรงเรียนสาธิต

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตการบริหารการพัฒนา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตรกรรมการจัดการ

สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำกัด